14
Th12

Đại hội đồng cổ đông CONRIC Holdings nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 14 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Ông Nghiêm Xuân Trường – Chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

       Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2013 – 2018, Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2019, Phương án phân chia lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thông qua Điều lệ được sửa đổi; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

 

Các cổ đông tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Ông Đào Công Sửu – Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông bỏ biểu quyết thông qua chương trình đại hội

      Theo đó, mục tiêu năm 2020 là doanh thu đạt 719 tỷ đồng; thu nhập bình quân của nhân viên, người lao động đạt 10,5 – 11 triệu đồng/người/tháng.

Các cổ đông dự Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 07 Uỷ viên: ông Nghiêm Xuân Trường, ông Lê Vinh Việt, Ông Đào Công Sửu, ông Nguyễn Đăng Sơn, ông Nguyễn Hưng, ông Đỗ Quang Thuận, ông Nguyễn Văn Minh; Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm soát gồm 03 Uỷ viên: ông Đoàn Văn Cường, bà Nguyễn Thu Ngân, bà Đỗ Thị Hạnh.

Ông Hồ Hải Trung – Nguyên Ủy viên Ban kiểm soát chúc mừng Ban quản trị mới tại Đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Vinh Việt – Tổng giám đốc chúc mừng Ban kiểm soát mới tại Đại hội đồng cổ đông.