BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MÊ LINH

Chủ Đầu tư: UBND huyện Mê Linh
Địa điểm: Huyện Mê Linh – Hà Nội
Loại hình: Bệnh viện
Quy mô: Nhà khung cốt thép 5 tầng
DTSXD: 4.608 m2
Thời gian: 2013 – 2014